Wavre

Algemene Voorwaarden

HomeAlgemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (AVW) VAN 1 FEBRUARI 2015

1. TOEPASSINGSGEBIED

a) Onze AVW zijn van toepassing op elke overeenkomst/offerte/bestelbon/orderbevestiging door ons afgesloten of waarbij
wij partij zijn, doch met dien verstande dat Boek VI van het Wetboek Economisch Recht of de wet van 01.09.04 betreffende
de bescherming v/d consumenten bij verkoop van consumptie-goederen (W.B.C.) zoals geïncorporeerd in art. 1649 bis e.v.
Belgisch Burgerlijk Wetboek (B.W.), voor zover deze van toepassing zouden zijn, afwijkende bepalingen kan voorzien. Ten
suppletieve titel en in zoverre de onderhavige AVW geen afwijkende bedingen voorzien, zijn de AVW “FEMA” v/d Koninklijke
Belgische Federatie van handelaren in bouwmaterialen van toepassing.
b) De koper verklaart deze AVW te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden
c) Op welke uitbatingszetel de bestelling ook wordt geplaatst, de juridische entiteit waarmee wordt gehandeld, is de vennootschap
(hierna de verkoper (VK) genoemd) vermeld op de onderzijde v/d briefwisseling : “N.V./S.A. MD CENTER”, met
maatschappelijke zetel te 1300 Waver, Boulevard de l’ Europe 115 en de benaming “QUADRUS” is het uithangbord of
handelsbenaming.
d) Deze AVW zijn exclusief van toepassing met uitsluiting v/d AVW v/d klant-wederpartij. Afwijkingen van onze AVW zijn
mogelijk, doch slechts geldig nadat deze wederzijds en schriftelijk bedongen zijn.
e) Leiden onherroepelijk tot aanvaarding van onze AVW : ondertekening van een bestelbon, al dan niet gepaard gaande met :
hetzij betaling van een voorschot, hetzij in voorkomend geval het versturen v/e orderbevestiging, hetzij gehele of partiële betaling
van onze facturen (gesteld dat een mondelinge overeenkomst zou tot stand gekomen zijn tussen de VK en zijn wederpartij).
f) Op loutere verkoopovereenkomsten zijn, uitgezonderd afwijkingen voorzien in onderhavige AVW, de regels inzake koop van
art. 1582 t.e.m. art 1701 B.W. van toepassing, zo ook deze ingevoerd bij de W.B.C. van 01.09.04, als deze voorzien bij Boek
VI van het Wetboek Economisch Recht

2. OFFERTES EN ORDERBEVESTIGING

a) Tenzij anders vermeld blijven onze offertes geldig gedurende één maand.
b) Een offerte gedaan door een tussenpersoon of via onze zelfstandige handelsvertegenwoordigers verbindt ons slechts na
onze schriftelijke orderbevestiging
c) De koper wordt geacht stilzwijgend met de orderbevestiging in te stemmen indien hij ons binnen de 3 dagen na ontvangst
geen schriftelijke bezwaren kenbaar maakt.
d) Indien niet wordt besteld in eigen naam en/of voor eigen rekening, dient een schriftelijke toestemming v/d effectieve
besteller te worden voorgelegd op het ogenblik van bestelling.
e) Indien er een offerte wordt opgesteld door de VK op basis van afmetingen en/of bestelde hoeveelheden overgelegd door de
klant is de klant alleen verantwoordelijk voor deze informatie en ontslaat hij de VK uitdrukkelijk van elke plicht tot verificatie betrekking
hebbend op de te leveren hoeveelheid in functie van de plaatsgesteldheid en het snijverlies. De VK kan in voorkomend
geval achteraf nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele miscalculaties.

3. BESTELLINGEN

a.1) Zonder afbreuk te doen a/d door de klant mogelijks in te roepen exceptie van niet-uitvoering, is de koper niet gerechtigd
om de bestelling geheel of gedeeltelijk door zijn enkele wil te verbreken. Indien de koper toch overgaat tot eenzijdige annulering,
is een vergoeding a/d VK verschuldigd gelijk aan 25 % v/d waarde v/d bestelde goederen met een minimum van 125 EUR,
behoudens het recht v/d VK de gedwongen uitvoering v/d overeenkomst te vorderen of behoudens het recht v/d VK een
werkelijke geleden hogere schade te bewijzen en te vorderen. Voor materialen dewelke speciaal op maat gemaakt werden of
dewelke laattijdig geannuleerd werden, is een vergoeding van 100% verschuldigd.
a.2) Evenzo heeft de koper recht op een schadevergoeding van 25 % v/d waarde v/d bestelde goederen, onverminderd zijn
recht op een door hem te bewijzen hogere schadevergoeding, indien de VK een bestelling eenzijdig en zonder rechtmatige
reden annuleert
b) Wie een bestelling plaatst, wordt verondersteld daartoe gemachtigd en bevoegd te zijn, derwijze dat de VK zich op het door
derden of de klant gecreëerde schijnmandaat kan beroepen.
c) Zodra de goederen ter beschikking zijn in de lokalen v/d VK, wordt de klant hiervan telefonisch of per mail/fax verwittigd.
Vanaf deze datum wordt de klant geacht – in geval van afgesproken afhaling door de koper – deze afhaling uit te voeren uiterlijk
14 dagen na voormelde verwittiging. Zo de klant deze afhaling niet uitvoert binnen voormelde 14 dagen, zal de VK de koper
nogmaals hiertoe schriftelijk in gebreke stellen met bijvoeging v/d verkoopsfactuur. Zo de koper – binnen de 14 dagen na
verzending van voormelde schriftelijke ingebrekestelling – de goederen nog steeds niet afgehaald heeft, zal de VK de koper
per aangetekende zending een laatste termijn van 14 dagen tot afhaling verlenen. Indien de koper binnen de 14 dagen na
verzending van voormeld aangetekend schrijven de goederen nog niet afgehaald heeft, worden deze terug eigendom v/d VK
en wordt de verkoopsom van rechtswege opeisbaar en zijn alle tot dan door de VK gedragen stockagekosten eveneens van
rechtswege door de koper verschuldigd.
d) In geval van afgesproken levering door de VK zal een gelijkaardige handelwijze toegepast worden als deze zoals hiervoor
onder 3.c) voorzien.

4. DE WIJZE VAN HET TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt tot stand zodra volgende voorwaarden vervuld zijn: door ondertekening v/d bestelbon d.i. door plaatsing
v/d handtekening door de koper, dit alles onafhankelijk v/d betaling v/e voorschot door de koper. De offerte en de hierop
volgende bestelbon kunnen in één en hetzelfde document vervat zitten. Eens de klant aldus de bestelbon in de lokalen v/d VK
ondertekende, komt onherroepelijk een verkoopovereenkomst tot stand die, zo de overeenkomst door de klant eenzijdig ontbonden
wordt, de vergoedingen voorzien in de onderhavige AVW in geval van eenzijdige ontbinding, van rechtswege opeisbaar
maakt.

5. PRIJZEN

De door de VK i/d bestelbon of offerte vermelde eenheidsprijs is steeds excl. BTW. Elke koopsom kan desgevallend vermeerderd
worden met kosten betrekking hebbende op paletten, transport en kosten die veroorzaakt worden door het verschil
tussen i/d door de koper bestelde hoeveelheid en de hoeveelheid die de VK verplicht van zijn leverancier dient af te nemen,
doch zulks – voor wat de bestelde hoeveelheid betreft – met een maximum-meerprijs van 20 %.

6. OVERGANG VAN RISICO

a) Gebeuren steeds voor het uitsluitende risico v/d klant : vervoer van goederen (zelfs bij vervoer franco bestemming), diefstal
of beschadiging na levering v/d materialen op de werf.
b) Indien de goederen door toedoen v/d VK dienen geleverd te worden, heeft de levering plaats vanaf deponering op een plaats
die voorafgaandelijk tussen partijen overeengekomen werd en die rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is en zulks
steeds binnen de kraanreikwijdte v/h voertuig. Indien de deponering onmogelijk is – zonder betreding van het eigendom v/d
klant – gebeurt zulks op diens risico.
c) De koper dient erin te voorzien dat op het ogenblik v/d levering hij(haar)zelf of een door hem(haar) gemandateerde, aanwezig
is, alsook dat onmiddellijke ontlading mogelijk is, bij gebreke waaraan alle bijkomende kosten voor rekening v/d koper zullen
zijn.

7. AANVAARDING EN KLACHTEN

a) geleverde goederen worden, behoudens de wettelijk voorziene gevallen, niet teruggenomen. Zo in uitzonderlijke gevallen
toch een terugname door de VK aanvaard wordt, gebeurt zulks aan 80 % v/d gefactureerde waarde en op voorwaarde dat
de goederen van hetzelfde bad afkomstig zijn en hetzelfde fabricagenummer hebben dan de gestockeerde goederen v/d VK.
In voorkomend geval dient de koper zelf te zorgen voor het terug brengen v/d goederen (in perfecte staat en in originele
verpakking) in de lokalen v/d VK.
b) aanvaarding van zichtbare conformiteit, kwaliteit en hoeveelheid van materialen, gebeurt tegensprekelijk op de werf, In geval
van afhaling door de klant, geschiedt de aanvaarding van conformiteit van goederen bij de afhaling zelf. In geval van levering
door de VK, gebeurt aanvaarding onmiddellijk bij aankomst v/d goederen op de werf, hetzij door de klant zelf, hetzij door een
door hem(haar) gemandateerde, bij gebreke waaraan de koper stilzwijgend geacht wordt de conformiteit, kwaliteit en hoeveelheid
aanvaard te hebben.
c) Tint-, kleur-, maat-, structuur-, dikte-, oppervlakte-afwijkingen, oneffenheden tussen enerzijds de tentoongestelde goederen of
stalen daarvan en door de klant afgehaalde of door de VK geleverde goederen of tussen de oorspronkelijk geplaatste bestelling
en de naderhand geplaatste bijbestelling, zijn steeds mogelijk en kunnen geen aanleiding tot gerechtvaardigde klachten geven.
d) klachten omtrent zichtbare gebreken m.b.t. goederen dienen onmiddellijk bij levering of afhaling te geschieden. Bij goederen
die gekocht worden onder de specificatie “tweede of derde keuze of lot“ kunnen na levering/afhaling geen klachten aanvaard
worden m.b.t. zichtbare gebreken die immers geacht worden inherent te zijn aan deze kwalificatie Klachten omtrent verborgen
gebreken, dienen binnen de acht dagen na ontdekking, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te worden gemeld. Bij
gebreke aan melding binnen voormelde termijnen en op voormelde wijze – zeker zo een plaatsing v/d tegels gebeurt en het om
een zichtbaar gebrek handelt – wordt de klant geacht deze stilzwijgend te hebben aanvaard.
e.1) Gepolijste tegels (ceramiek, natuursteen …) kunnen na verloop van tijd matter worden, hetgeen als normaal beschouwd
wordt en geen afbreuk doet a/d kwaliteit v/h materiaal.
e.2) Bij sommige natuurstenen (Crema Marfil, Nero Marquina, Rojo Allicante, Rosso Verona, Rosa Levante, Botticino e.a.)
is het -ingevolge hun open structuur -gebruikelijk om tijdens de productie losse stukken opnieuw aan mekaar te kleven, voor
versteviging te zorgen d.m.v. polyesterharsen en eventueel a/d achterzijde te voorzien hechtingsmiddel. Bij voormelde materialen
is het ook normaal dat er barstjes a/d oppervlakte zichtbaar worden, zodat ook dienaangaande geen klachten kunnen
aanvaard worden.
e.3) Bij andere natuurstenen (bv. Noir d’Orient, verouderde natuursteen e.a.) zijn formaatafwijkingen en dikteverschillen, niet
geheel rechte randen en zelfs bepaalde gebreken (zoals afschilferingen en andere beschadigingen) eigen aan het product.
e.4) Bij marmer, kalksteen, witsteen en andere natuursteen kunnen binnen één partij grote tint- en structuurverschillen (waaronder
brede aders) voorkomen, die eigen zijn aan deze materialen en dan ook geen aanleiding tot klachten kunnen geven. Hierbij
dient er in het bijzonder over gewaakt, dat voorafgaandelijk iedere plaatsing de partij stenen grondig gemengd wordt om het
gewenste kleur- en structuurbeeld te krijgen. Hetzelfde mengprocédé is noodzakelijk voor alle soorten vloer- en muurtegels.
e.5) Aangaande elke soort van natuursteen is het normaal dat er nerven dwars op de normale tekening lopen.
e.6) Bij jura-marmer/Perlato Olympo dienen verschillende bewerkingen te worden uitgevoerd, waaronder het verbeteren van
natuurlijke gebreken zoals poriën, open holtes en kleine kwartsgaatjes door het opvullen met polyesterharsen e.d.. Dit proces
is noodzakelijk om een perfecte productiekwaliteit te waarborgen en brengt geenszins een waardevermindering v/h marmer
mee.
e.7) Bij blauwe hardsteen is het soms mogelijk dat kleine zwarte vlekken a/d oppervlakte v/d tegels verschijnen die na verloop
van tijd eruit springen, wat inherent is aan alle kalksteensoorten
f) De glazuurlaag van verglaasde tegels is onderhevig aan slijtage, waarbij de weerstand a/d slijtage v/h email afhangt v/d
natuur v/h email zelf, v/d gebruiksintensiteit, v/d graad van vervuiling, v/d bijtende producten of bepaalde soorten stof waaraan
de tegel bloot gesteld wordt, v/d mate van bescherming v/d vloer tijdens de voltooiingswerken en v/h al dan niet plaatsen
v/e vaste vloermatkader. De glanzende laag van sommige glazuren kan door voornoemde oorzaken zijn oorspronkelijk effect
verliezen bij gebruik, verschijnsel welke als normaal beschouwd wordt en geen aanleiding tot gegronde klachten kan geven.
Klachten over slijtage kunnen alleszins nooit als gegrond beschouwd worden wanneer geen vaste mat is geplaatst aan alle
inkomdeuren.
g) De vorstvrijheid v/d tegels wordt slechts gegarandeerd indien uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon of orderbevestiging.
h) Behalve in geval van verborgen gebrek, geldt de verwerking v/d materialen altijd als aanvaarding m.b.t. de zichtbare gebreken.
i) Sommige keramische- of natuursteentegels kunnen hol of bol zijn zonder daardoor buiten de kwaliteitstolerantie te vallen.
j) Uitgezonderd de toepassing v/d wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming v/d consumenten bij verkoop van
consumptiegoederen, heeft de VK bij aanvaarding door hem van een klacht, de keuze : hetzij de goederen te vervangen, hetzij
een prijscorrectie in overeenstemming met het aanvaarde gebrek toe te passen.
k) Indien de geleverde producten schade, of wijzigingen zouden ondergaan, als gevolg v/d door de koper of diens aangestelden
uitgevoerde bewerkingen zoals doch niet uitsluitend kappen, zagen, plaatsen of foutief onderhoud, sluit zulks de aansprakelijkheid
v/d VK uit.

8. LEVERINGSTERMIJN

a) De termijnen van levering zijn – indien uitdrukkelijk bepaald – slechts bij benadering opgegeven, zonder verbintenis i/h nadeel
v/d VK. Zo de VK kan bewijzen dat – als gevolg van fouten begaan door derden – de termijn op een redelijke wijze dient verlaat,
geeft zulks de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de laattijdige levering iedere zin a/d uitvoering v/d
overeenkomst zou ontnemen.
b) Hoogstens kan de koper aanspraak maken op een door hem als gevolg hiervan geleden en bewezen schadevergoeding.
c) Volgende niet limitatief opgesomde gevallen kunnen een verlenging v/d leveringstermijn, zonder recht op schadevergoeding
vanwege de klant, gronden : overmacht, staking, noodweer, vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarste aan vervoermiddelen,
onderbreking van het vervoer, vertraging bij de levering door de leverancier, staking, lock-out, enig ander sociaal conflict,
stroom- of nutsonderbrekingen, ziekten, diefstal, ongevallen, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheid die de levering
onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan voorzien bij sluiting v/d overeenkomst, iedere andere oorzaak buiten
de wil v/d VK die de bevoorrading moeilijker of aanzienlijk duurder maakt, mechanische defecten, wanneer de leverancier of
onderaannemer v/d VK in een toestand van faillissement, toepassing v/d wet continuïteit ondernemingen of herstructurering
belandt.

9. BETALING

a) Alle facturen zijn, tenzij anders tussen partijen overeengekomen, contant betaalbaar of indien facturatie niet onmiddellijk
bij bestelling volgt binnen de 7 dagen na factuurdatum (verondersteld wordt dat de factuur verzonden wordt bij redactie). Alle
schulden (zo de verzending later geschiedt dan de datum van factuur) zijn – in afwijking van art. 1247 B.W. – draagbaar ten
gunste v/d VK.
b) Voorlegging van boekhoudkundige stukken waaruit het inboeken v/d facturatie blijkt, geldt als bewijs van verzending.
c) Op bestellingen dient een voorschot betaald te worden en de betaling van het saldo dient uiterlijk bij levering of afhaling te
gebeuren. Zolang het voorschot niet betaald is, behoudt de VK zich het recht voor om zijn contractuele verplichtingen op te
schorten.
d) Elke aflevering van goederen gebeurt tegen voorafgaande en/of contante betaling bij levering; elke opdracht daartoe is onherroepelijk.
Zo betaling voorafgaandelijk gebeurt, zullen de goederen slechts voor afhaling of levering a/d koper meegegeven
worden, zo deze laatste een geldig betalingsbewijs kan voorleggen.
e) Het instellen v/e klacht door de koper of besteller schorst zijn betalingsverplichting niet op, indien voorafgaandelijk het
formuleren v/d klacht, de klant reeds met betaling geheel of gedeeltelijk in gebreke was.
f) Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, op de vervaldag van een factuur – zonder afbreuk te doen a/d toepassing van art. 1244
B.W. – heeft tot gevolg dat:
f.1) alle overige openstaande vorderingen, inbegrepen de niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden
f.2.) alle eventueel door de VK verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen.
f.3) alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een
rente van 4% op jaarbasis boven op de bestaande wettelijke rente en met dien verstande dat een begonnen maand voor
een volledige maand wordt aangerekend. Jaarlijks worden de renten gekapitaliseerd – één en ander onder voorbehoud van
toepasselijkheid v/d wet betreffende de bestrijding v/d betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002.
f.4) alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een
schadevergoeding van 10% op de nog openstaande bedragen, zulks met voorbehoud dat de VK het recht heeft – zo hij een
hogere schade kan bewijzen – deze te vorderen.
f.5) de VK gerechtigd is : – zijn leveringen te staken of op te schorten – op betaling van alle openstaande al dan niet vervallen/
opeisbare schulden – op integrale voorafbetaling van alle bestelde doch nog niet geleverde goedereng)
Ingeval van laattijdige uitvoering v/d overeenkomst door de VK als gevolg van een contractuele wanprestatie vanwege de
VK of ingeval van eenzijdige en foutieve annulering v/d bestelling door de VK, heeft de consument-opdrachtgever evenzeer
recht op schadevergoeding, waarvan het bedrag door de consument-opdrachtgever zal dienen te worden bewezen – maar
waarbij de consument-opdrachtgever minstens – behouden bewijs van meer – recht op een bedrag ad 10 % v/d prijs v/d
bestelde goederen en/of bestelde werken. Zo er tussen de consument-opdrachtgever en de VK onenigheid zou ontstaan over
de prijs die als basis geldt voor deze vergoeding, zal de consument-opdrachtgever zich daarvoor dienen te beroepen op de
regels van het gemene recht.
h) Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat de a/d VK verschuldigde vergoeding forfaitair is en dat deze bij
afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs niet wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
i) Bestelde goederen dienen alleszins binnen 6 weken na de datum van verwittiging, zoals hiervoor onder punt 3 c) voorzien, te
worden betaald, tenzij onderling andere betalingsmodaliteiten voorzien werden.
j) Alle eventuele kortingen gelden slechts i/d mate dat voldaan wordt aan onderhavige AVW.
k) Onze facturen zijn slechts rechtsgeldig betaalbaar op de rekeningnummers vermeld op de factuur/bestelbon en bij contante
betaling op de administratieve zetel te 1300 Waver, Boulevard de l’ Europe of op andere afhaling- en/of leveringsplaatsen.

10. WAARBORGEN, GARANTIES, VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID, EIGENDOMSRECHTEN

a) De waarborg inzake fabricagefouten die de gebruikte producten en materialen dekt, beperkt zich uitsluitend tot deze uitgedrukt
door de fabrikant of leverancier, binnen de grenzen door de fabrikant of leverancier omschreven, en welke de VK
ontlasten van elke aansprakelijkheid, zelfs deze van gewoon recht.
b) Inzake verkopen aan consumenten/particulieren is de wettelijke waarborg van 24 maanden na levering zoals voorzien
inzake de wet consumentenkoop dd. 01.09.04 – i.c. art 1649 quater B.W. toepasselijk. Voor zover voornoemde wet niet
toepasselijk is geldt een waarborg van 12 maanden na levering.
c) De garantie bestaat uit het gratis vervangen v/d gewaarborgde verkochte goederen waarvan het gebrek vastgesteld en
erkend werd door de VK.
d) Al onze tegels worden per stuk of per m² verkocht, waarbij het aantal stuks of m² vermeld door de fabrikant als bindend
beschouwd wordt.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

a) Tot a/d volledige betaling en vervulling van alle verplichtingen uit de tussen contractanten gesloten overeenkomst, blijven
de door VK geleverde goederen, eigendom v/d VK. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de klant de
eigendom van deze geleverde goederen niet aan derden overdragen, noch deze goederen in pand geven of ze op enige wijze
met zekerheden bezwaren. In geval dit verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. Tevens vallen
deze goederen ingeval van insolventie v/d klant (faillissement, wet continuïteit ondernemingen, vereffening, collectieve schuldbemiddeling)
buiten de boedel v/d klant en wordt vanaf de insolventie v/d klant de overeenkomst van rechtswege en zonder
voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd.
b) De klant verbindt er zich toe om de VK onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging ter zijner laste op voormelde
goederen eigendom v/d VK.

12. ONTBINDING

De VK behoudt zich alleszins het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling en
met ingang vanaf de datum van aangetekende kennisgeving als ontbonden te beschouwen wegens het zich voordoen van
volgende niet limitatief opgesomde gevallen in hoofde v/d klant : overlijden, ontzetting of definitieve hechtenis, faillissement,
wet continuïteit ondernemingen, vereffening, stopzetting van handelsactiviteit, fusie, splitsing, inbeslagname v/h gehele of
gedeeltelijke vermogen, verzoeken tot uitstel van betaling of tot collectieve schuldbemiddeling. In voorkomend geval is de
VK gerechtigd de niet door de klant betaalde doch reeds geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen, waarbij de reeds
betaalde goederen eigendom blijven v/d klant zonder dat VK tot terugname kan verplicht worden.

13. BEVOEGDE RECHTBANKEN

In geval van betwisting zijn – behoudens de verkoop aan kopers/consumenten/particulieren – uitsluitend de rechtbanken van
het gerechtelijk arrondissement Mechelen bevoegd.