AGV

ALGEMENE VOORWAARDEN van 4 januari 2021
(Franse vertaling te bekomen op eenvoudig verzoek/Traduction française disponible sur demande)

1. TOEPASSINGSGEBIED
a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (fysiek of op afstand), offerte, bestelbon of orderbevestiging door ons afgesloten of waarbij wij partij zijn, doch met dien verstande dat Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) of de wet van 01/09/04 betreffende de bescherming v/d consumenten bij verkoop van consumptiegoederen (W.B.C.) zoals geïncorporeerd in art. 1649 bis e.v. Burgerlijk Wetboek (B.W.), voor zover deze van toepassing zouden zijn, afwijkende bepalingen kan voorzien. Ten suppletieve titel en in zoverre de onderhavige algemene voorwaarden geen afwijkende bedingen voorzien, zijn de AVW “FEMA” van de Koninklijke Belgische Federatie van handelaren in bouwmaterialen van toepassing.
b) De koper verklaart deze AVW te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.
c) Op welke uitbatingszetel of via welke website de bestelling ook wordt geplaatst, de juridische entiteit waarmee wordt gehandeld, is de vennootschap (hierna de ‘verkoper’ genoemd) vermeld op de onderzijde v/d briefwisseling : “N.V./S.A. MD CENTER”, met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, Boulevard de l’ Europe 115, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0423.160.124 en de benaming “Q-OUTLET” is het uithangbord of handelsbenaming. Eventuele afhalingen gebeuren, afhankelijk van de beschikbaarheid, in principe te 5030 GEMBLOUX, Rue de Fleurus 5, Depot Gembloux, alsook te 1932 ST-STEVENS-WOLUWE, Leuvensesteenweg 320. Q-OUTLET kan worden bereikt op de maatschappelijke zetel alsook op telefoonnummer +32 81 35 44 10 (showroom te 5030 GEMBLOUX, chaussée de Tirlemont 122). Per e-mail kan Q-OUTLET worden bereikt op info@q-outlet.be. Het niet toepassen door de verkoper van één van de door haar algemene voorwaarden toegekende rechten impliceert geen rechtswerking.
d) Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant-wederpartij. Minstens hebben deze algemene voorwaarden voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de klant. Van huidige voorwaarden kan enkel afgeweken worden door bijzondere voorwaarden die door partijen schriftelijk worden overeengekomen. Deze algemene voorwaarden blijven in dat geval van toepassing voor alles wat niet geregeld werd in de bedoelde bijzondere voorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet zou kunnen worden toegepast, zal deze vervangen worden door een gelijkaardige bepaling rekening houdende met het oorspronkelijk beoogd doel. Niettemin blijven alle andere bepalingen van toepassing.
e) Leiden onherroepelijk tot aanvaarding van deze algemene voorwaarden: het plaatsen van een bestelling bij de verkoper, (digitale) kennisname van de algemene voorwaarden, (digitale) ondertekening van een bestelbon, al dan niet gepaard gaande met hetzij betaling van een voorschot, hetzij in voorkomend geval het versturen van een orderbevestiging, hetzij gehele of partiële betaling van onze facturen (gesteld dat een mondelinge overeenkomst zou tot stand gekomen zijn tussen de verkoper en zijn wederpartij). Een link naar of een kopij van deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten en de facturen van de verkoper.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES
a) De prijsvermeldingen van de verkoper zijn geen offertes en geen bindend aanbod.
b) Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. De verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
c) Het aanbod kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
d) De offertes en aanbiedingen van de verkoper zijn geheel vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn aan herziening onderhevig wanneer de lonen en/of de prijzen van de grondstoffen stijgen of in geval van prijswijzigingen van leveranciers. In dergelijk geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de factuur.
e) Alle offertes en aanbiedingen door of namens de verkoper kunnen door de verkoper ingetrokken worden zolang de verkoper een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard door uitgifte van een orderbevestiging.
f) Tenzij anders vermeld blijven de offertes van de verkoper geldig gedurende maximaal één maand. Na verloop van voormelde termijn of als het voorwerp van het aanbod teniet gaat, bijvoorbeeld in geval van overlijden, faillissement, enz. vervalt de offerte zonder meer.
g) De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van redenen.
h) Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding door de koper, behoudt de verkoper zich het recht voor om de offerte of aanbieding binnen een termijn van twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Zonder opgave van redenen zal de verkoper dit schriftelijk aan de koper bekend maken.
i) Indien een offerte wordt opgesteld door de verkoper op basis van afmetingen en/of bestelde hoeveelheden overgelegd door de klant is de klant alleen verantwoordelijk voor deze informatie en ontslaat hij de verkoper uitdrukkelijk van elke plicht tot verificatie betrekking hebbend op de te leveren hoeveelheid in functie van de plaats gesteldheid en het snijverlies. De verkoper kan in voorkomend geval achteraf nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele miscalculaties.
j) Als van de productie van de bestelde goederen wordt afgezien, is de verkoop van rechtswege ontbonden.
k) Mondelinge toezeggingen verbinden de verkoper slechts nadat de verkoper deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

3. BESTELLINGEN EN ORDERBEVESTIGING
a) De persoon die de opdracht of bestelling plaatst in naam van een opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebruikelijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover de verkoper en derden.
b) Indien een opdracht of bestelling door de verkoper goedgekeurd wordt, ontvangt de koper een orderbevestiging (bevestigingsmail). De koper wordt geacht stilzwijgend met (de inhoud van) de orderbevestiging in te stemmen indien hij de verkoper binnen 3 dagen na ontvangst geen schriftelijke bezwaren kenbaar maakt.
c) De koper is niet gerechtigd om de bestelling geheel of gedeeltelijk door zijn enkele wil te verbreken. Indien de koper toch overgaat tot eenzijdige annulering, is een vergoeding aan de verkoper verschuldigd gelijk aan 25% van de waarde van de bestelde goederen met een minimum van 125 EUR, behoudens het recht van de verkoper om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen of behoudens het recht van de verkoper om een werkelijk geleden hogere schade te bewijzen en te vorderen. Voor materiaal dewelke speciaal op maat gemaakt werd en dewelke eenzijdig geannuleerd wordt, is een vergoeding van 100% verschuldigd.
d) In geval van eenzijdige en niet gerechtvaardigde annulering van de bestelling door de verkoper, heeft de klant, voor zover deze consument is, evenzeer recht op schadevergoeding, waarvan het bedrag door de consument-opdrachtgever zal dienen te worden bewezen – maar waarbij de consument-opdrachtgever minstens – behoudens bewijs van meer – recht heeft op een bedrag ad. 25% van de prijs van de bestelde goederen en / of bestelde werken. Zo er tussen de consument-opdrachtgever en de verkoper onenigheid zou ontstaan over de prijs die als basis geldt voor deze vergoeding, zal de consument-opdrachtgever zich daarvoor dienen te beroepen op de regels van het gemene recht.
e) Artikel 3. d) vindt geen toepassing wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel I., 1,2° Wetboek Economisch Recht (W.E.R.) of in de zin van artikel 1649bis §2, 1°, d.w.z. wanneer de koper de producten die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, aanschaft of gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
f) Indien er bij de bestelling wordt aangegeven dat de goederen worden afgehaald doch de klant uiteindelijk alsnog opdracht geeft aan de verkoper om de goederen te leveren, zijn deze leveringskosten te betalen door de klant en zijn deze niet vervat in de initiële overeenkomst.

4. DE WIJZE VAN HET TOT STAND KOMEN VAN EEN OVEREENKOMST
De verkoopovereenkomst tussen de verkoper en de klant komt slechts tot stand indien de bestelbon door de klant werd ondertekend dan wel wanneer de klant i.k.v. een verkoop op afstand bevestiging per e-mail krijgt van de verkoper aangaande de bestelling. Eens de verkoopovereenkomst tot stand is gekomen zullen, zo deze eenzijdig door de klant ontbonden wordt, de in onderhavige AVW voorziene vergoedingen onmiddellijk opeisbaar zijn i.g.v. eenzijdige verbreking.

5. LEVERINGSTERMIJN
a) Op de bestelbon wordt de juiste leveringstermijn of leveringsdatum aangeduid die van strikte toepassing is behalve in geval van overmacht. In geval van een leveringstermijn neemt de termijn een aanvang op de eerste werkdag waarop de filialen van de verkoper geopend zijn volgend op de totstandkoming van de verkoopovereenkomst.
b) Volgende niet limitatief opgesomde gevallen kunnen een verlenging van de leveringstermijn, zonder recht op schadevergoeding vanwege de klant, rechtvaardigen: overmacht, staking, noodweer, vorst, brand, natuurrampen, rellen, schaarste aan vervoermiddelen, onderbreking van het vervoer, vertraging bij de levering door de leverancier, lock-out, enig ander sociaal conflict, stroom- of nutsonderbrekingen, ziekten, diefstal, ongevallen, oorlog, maatregelen afgekondigd door de overheid die de levering onmogelijk, moeilijker of aanzienlijk duurder maken dan voorzien bij sluiting van de overeenkomst, iedere andere oorzaak buiten de wil van de verkoper die de bevoorrading moeilijker of aanzienlijk duurder maakt, mechanische defecten, wanneer de leverancier of onderaannemer van de verkoper in een toestand van faillissement, toepassing van de wet continuïteit ondernemingen of herstructurering belandt.
c) Kan de verkoper de leveringstermijn buiten de onder 5. b) vermelde gevallen niet naleven dan informeert hij de koper hiervan onmiddellijk per aangetekende post, per e-mail, per fax of door gebruik van elk ander wettelijk bewijsmiddel. In het betreffende schrijven kan de verkoper een verlenging van de leveringsdatum of -termijn mededelen die niet meer dan 25% van de oorspronkelijke overeengekomen termijn kan bedragen.
Wordt deze nieuwe termijn overschreden buiten het geval van overmacht dan kan de koper de overeenkomst beëindigen per aangetekende brief, onverminderd een vergoeding die overeenstemt met de werkelijk overeengekomen schade, zonder dat deze meer mag bedragen dan 10% van de totale verkoopprijs.
In geval van verbreking wordt het betaalde voorschot binnen 8 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van de verbreking terugbetaald.
d) Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel I. 1,2° W.E.R. of in de zin van artikel 1649bis §2, 1°, d.w.z. wanneer de koper de producten die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, aanschaft of gebruikt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis voor de verkoper. In dit geval geschiedt de levering op het tijdstip dat de goederen gereed zijn voor verzending aan de koper. Overschrijding van de leveringsdatum geeft de koper geen recht om de overeenkomst te ontbinden, noch op schadevergoeding jegens de verkoper.

6. LEVERING
a) Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, vindt de levering plaats in het centrale magazijn van de verkoper, dan wel in de vestiging waar de klant de bestelling geplaatst heeft.
b) Zodra de goederen ter beschikking zijn in de lokalen van de verkoper, wordt de klant hiervan telefonisch of per mail / fax verwittigd. Vanaf deze datum wordt de klant geacht – in geval van afgesproken afhaling door de koper – deze afhaling uit te voeren uiterlijk 14 dagen na voormelde verwittiging.
Zo de klant deze afhaling niet uitvoert binnen voormelde 14 dagen, zal de verkoper de koper nogmaals hiertoe schriftelijk in gebreke stellen met bijvoeging van de verkoopfactuur. Zo de koper – binnen de 14 dagen na verzending van voormelde schriftelijke ingebrekestelling – de goederen nog steeds niet afgehaald heeft, zal de verkoper de koper per aangetekende zending een laatste termijn van 14 dagen tot afhaling verlenen. Indien de koper binnen de 14 dagen na verzending van voormeld aangetekend schrijven de goederen nog niet afgehaald heeft, heeft de verkoper het recht om:
– stockagekosten aan te rekenen;
– de gedwongen tenuitvoerlegging van de verkoopovereenkomst af te dwingen en onmiddellijke betaling te eisen van de verkoopprijs;
– de verkoop te verbreken en een vergoeding te eisen voor geleden schade, welke forfaitair vastgelegd wordt op 25% van de waarde van de goederen, onverminderd het recht van de verkoper om werkelijk geleden hogere schade te bewijzen en te vorderen.
c) In geval van afgesproken levering door de verkoper zal een gelijkaardige handelswijze toegepast worden zoals deze hiervoor onder 6.b) voorzien.

7. PRIJZEN
a) De in de aanbiedingen vermelde prijzen, zijn de prijzen per volle lading (minimum vijf paletten). Indien conform de bewoordingen van de offerte of aanbieding het transport in de prijs begrepen is, betreft dit de levering op de plaats die tussen partijen overeengekomen wordt en die rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is, zulks binnen de kraanreikwijdte van het voertuig. Voor aanvullend transport behoudt de verkoper zich het uitdrukkelijke recht voor om bijkomende kosten in rekening te brengen. Elke koopsom kan dan ook vermeerderd worden met kosten betrekking hebbende op paletten, transport en kosten die veroorzaakt worden door het verschil tussen de door de koper bestelde hoeveelheid en de hoeveelheid die de verkoper verplicht aan zijn leverancier dient af te nemen, doch zulks – voor wat de bestelde hoeveelheid betreft – met een maximum meerprijs van 20%.
b) De door de verkoper in de bestelbon of offerte vermelde eenheidsprijs is steeds excl. BTW.
c) De in de offerte vermelde prijzen gelden uitsluitend indien de offerte in zijn geheel, tijdig en zonder enig voorbehoud aanvaard wordt én de bestelling door de verkoper bevestigd wordt door aflevering van een orderbevestiging. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
d) Alle eventuele kortingen gelden slechts in de mate dat voldaan wordt aan onderhavige algemene voorwaarden.

8. OVERGANG VAN RISICO
a) Gebeuren steeds voor het uitsluitende risico van de klant: vervoer van goederen (zelfs bij vervoer franco bestemming), diefstal of beschadiging na levering van de materialen op de werf.
b) Indien de goederen door toedoen van de verkoper dienen geleverd te worden, heeft de levering plaats door deponering op een plaats die voorafgaandelijk tussen partijen overeengekomen werd en die rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk is en zulks steeds binnen de kraanreikwijdte van het voertuig. Indien de deponering onmogelijk is zonder betreding van het eigendom van de klant gebeurt zulks op diens risico.
c) De koper dient er in te voorzien dat op het ogenblik van de levering hij/zij zelf of een door hem/ haar gemandateerde, aanwezig is, alsook dat onmiddellijke ontlading mogelijk is bij gebreke waaraan alle bijkomende kosten voor rekening voor de koper zullen zijn.

9. AANVAARDING EN KLACHTEN
a) Geleverde goederen worden, behoudens wettelijk voorziene gevallen, niet teruggenomen. Zo in uitzonderlijke gevallen toch een terugname door de verkoper aanvaard wordt, gebeurt zulks aan 80% van de gefactureerde waarde en op voorwaarde dat de goederen van hetzelfde bad afkomstig zijn en hetzelfde fabricagenummer hebben als de gestockeerde goederen van de verkoper. In voorkomend geval dient de koper zelf te zorgen voor het terug brengen van de goederen (in perfecte staat en in originele verpakking) in de lokalen van de verkoper.
b) In geval van levering door de verkoper, gebeurt aanvaarding van zichtbare conformiteit, kwaliteit en hoeveelheid onmiddellijk en tegensprekelijk bij aankomst van de goederen op de werf, hetzij door de klant zelf, hetzij door een door hem of haar gemandateerde, bij gebreke waaraan de koper stilzwijgend geacht wordt de conformiteit, kwaliteit en hoeveelheid aanvaard te hebben. In geval van afhaling van de goederen door de klant, geschiedt de aanvaarding van conformiteit van goederen bij de afhaling zelf.
c) Afwijkingen in tint, kleur, maat, structuur, dikte en oppervlakte, alsook oneffenheden tussen enerzijds de tentoongestelde goederen of stalen daarvan en anderzijds door de klant afgehaalde of door de verkoper geleverde goederen, of tussen de oorspronkelijk geplaatste bestelling en de naderhand geplaatste bijbestelling zijn steeds mogelijk en kunnen geen aanleiding tot gerechtvaardigde klachten geven.
d) Klachten omtrent zichtbare gebreken m.b.t. goederen dienen onmiddellijk bij levering of afhaling te geschieden. Bij goederen die gekocht worden onder de specificatie “tweede of derde keuze of lot” kunnen na levering/afhaling geen klachten aanvaard worden m.b.t. zichtbare gebreken die immers geacht worden inherent te zijn aan deze kwaliteit. Klachten omtrent verborgen gebreken, dienen binnen de 8 dagen na ontdekking, per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te worden gemeld. Bij gebrek van melding binnen voormelde termijnen en op voormelde wijze – zeker zo een plaatsing van de tegels gebeurt – wordt de klant geacht de gebreken stilzwijgend te hebben aanvaard.
e) 1) Gepolijste tegels (ceramiek, natuursteen, …) kunnen na verloop van tijd matter worden, hetgeen als normaal beschouwd wordt en geen afbreuk doet aan de kwaliteit van het materiaal.
2) Bij sommige natuurstenen (Crema Marfil, Nero Marquina, Rojo Allicante, Rosso Verona, Rosa Levante, Botticino e.a.) is het – ingevolge hun open structuur – gebruikelijk om tijdens de productie losse stukken opnieuw aan mekaar te kleven, voor versteviging te zorgen d.m.v. polyesterharsen en eventueel a/d achterzijde te voorzien hechtingsmiddel. Bij voormelde materialen is het ook normaal dat er barstjes aan de oppervlakte zichtbaar worden zodat ook dienaangaande geen klachten kunnen aanvaard worden.
3) Bij andere natuurstenen (bv. Noir d’Orient, verouderde natuursteen e.a.) zijn formaatafwijkingen en dikteverschillen, niet geheel rechte randen en zelfs bepaalde gebreken (zoals afschilferingen en andere beschadigingen) eigen aan het product.
4) Bij marmer, kalksteen, witsteen en andere natuursteen kunnen binnen één partij grote tint- en structuur verschillen (waaronder brede aders) voorkomen, die eigen zijn aan deze materialen en dan ook geen aanleiding tot klachten kunnen geven. Hierbij dient er in het bijzonder over gewaakt, dat voorafgaandelijk iedere plaatsing de partij stenen grondig gemengd wordt om het gewenste kleur- en structuurbeeld te krijgen. Hetzelfde mengprocédé is noodzakelijk voor alle soorten vloer- en muurtegels.
5) Aangaande elke soort van natuursteen is het normaal dat er nerven dwars op de normale tekening lopen.
6) Bij jura marmer/Perlato Olympo dienen verschillende bewerkingen te worden uitgevoerd, waaronder het verbeteren van natuurlijke gebreken zoals poriën, open holtes en kleine kwartsgaatjes door het opvullen met polyesterharsen e.d. Dit proces is noodzakelijk om een perfecte productiekwaliteit te waarborgen en brengt geenszins een waardevermindering van het marmer mee.
7) Bij blauwe hardsteen is het soms mogelijk dat kleine zwarte vlekken aan de oppervlakte van de tegels verschijnen die na verloop van tijd eruit springen, wat inherent is aan alle kalksteensoorten.
f) De glazuurlaag van verglaasde tegels is onderhevig aan slijtage, waarbij de weerstand aan de slijtage van het email afhangt van de natuur van het email zelf, van de gebruiksintensiteit, van de graad van vervuiling, van de bijtende producten of bepaalde soorten stof waaraan de tegels blootgesteld worden, van de mate van bescherming van de vloer tijdens de voltooiingswerken en van het al dan niet plaatsen van een vaste vloermatkader. De glanzende laag van sommige glazuren kan door voornoemde oorzaken zijn oorspronkelijke effect verliezen bij gebruik, verschijnsel welk als normaal beschouwd wordt en geen aanleiding tot gegronde klachten kan geven. Klachten over slijtage kunnen alleszins nooit als gegrond beschouwd worden wanneer geen vaste mat is geplaatst aan alle inkomdeuren.
g) De vorstvrijheid van de tegels wordt slechts gegarandeerd indien uitdrukkelijk vermeld op de bestelbon of orderbevestiging.
h) Behalve in geval van verborgen gebreken, geldt de verwerking van de materialen altijd als aanvaarding m.b.t. de zichtbare gebreken en de conformiteit.
i) Sommige keramische of natuursteentegels kunnen hol of bol zijn zonder daardoor buiten de kwaliteitstolerantie te vallen.
j) Uitgezonderd de toepassing van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen, heeft de verkoper bij aanvaarding door hem van een klacht de keuze: hetzij de goederen kosteloos om te wisselen, hetzij een prijscorrectie in overeenstemming met het aanvaarde gebrek toe te passen.
k) Indien de geleverde producten schade of wijzigingen zouden ondergaan, als gevolg van door de koper of diens aangestelde uitgevoerde bewerkingen zoals, doch niet uitsluitend, kappen, zagen, plaatsen of foutief onderhoud, sluit zulks de aansprakelijkheid van de verkoper uit.

10. BETALING
a) Bij iedere bestelling dient een voorschot betaald te worden van minstens 40% van de waarde van de bestelde goederen. Niettegenstaande voorgaande is bij bestelling van een lot, eindreeks-, outlet- of maatwerk-goederen een voorschot van 100% verschuldigd. Zolang het voorschot niet betaald is, behoudt de verkoper het recht om zijn contractuele verplichtingen op te schorten. Elke aflevering van goederen gebeurt tegen voorafgaande integrale betaling, desgevallend onder aftrek van het betaalde voorschot, dewelke minstens 72 uur voorafgaand aan de levering dient te worden verricht: elke opdracht daartoe is onherroepelijk. Indien de rekening van de verkoper niet gecrediteerd is met integrale betaling kan levering enkel geschieden zo de koper een tijdig én geldig betalingsbewijs bijbrengt. Bij gebreke aan overlegging van een geldig en tijdig betalingsbewijs, zijnde 72 uur vóór de levering en/of afhaling, is de verkoper gerechtigd zijn contractuele verplichtingen op te schorten.
b) Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de vervaldag of, indien de facturatie niet onmiddellijk volgt, binnen de 7 dagen na factuurdatum (verondersteld wordt dat de factuur verzonden wordt bij redactie). Voorlegging van boekhoudkundige stukken waaruit het inboeken van de facturatie blijkt, geldt als bewijs van verzending.
c) Alle schulden (zo de verzending later geschiedt dan de datum van factuur) zijn – in afwijking van art. 1247 BW – draagbaar ten gunste van de verkoper.
d) Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van de verkoper zoals vermeld op de factuur.
e) Het instellen van een klacht door de koper of besteller schort zijn betalingsverplichting niet op, indien voorafgaandelijk het formuleren van de klacht, de klant reeds met betaling geheel of gedeeltelijk in gebreke was.
f) Niet betaling, zelfs gedeeltelijk van een factuur op de vervaldag, heeft tot gevolg dat:
– Op alle verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling;
– van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de koper ontstaat om per dag vertraging een intrest te betalen op het nog verschuldigde bedrag van 1% per maand. Naast de verwijlintresten worden bij gebreken op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 50,00 EUR/ factuur;
– Alle eventueel door de verkoper verleende kortingen en betalingsfaciliteiten vervallen;
– Alle overige openstaande vorderingen, inbegrepen de niet vervallen wissels, onmiddellijk opeisbaar worden;
– De verkoper het recht heeft om iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen, minstens haar prestaties op te schorten.

11. WAARBORGEN, GARANTIES, VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID, EIGENDOMSRECHTEN
a) De waarborg inzake fabricagefouten die de gebruikte producten en materiaal dekt, beperkt zich uitsluitend tot deze uitgedrukt door de fabrikant of leverancier, binnen de grenzen door de fabrikant of leverancier omschreven, en welke de verkoper ontlasten van elke aansprakelijkheid, zoals deze van gewoon recht.
b) Inzake verkopen aan consumenten/particulieren is de wettelijke waarborg van 24 maanden na levering zoals voorzien inzake de wet consumentenkoop dd. 1/09/2001 – i.c. art. 1649 quater BW toepasselijk. Voor zover voornoemde wet niet toepasselijk is, geldt een waarborg van 12 maanden na levering.
c) De garantie bestaat uit het kosteloos omwisselen van de gewaarborgde verkochte goederen waarvan het gebrek vastgesteld en erkend werd door de verkoper.
d) Al onze tegels worden per stuk of m² verkocht, waarbij het aantal stuks of m² vermeld door de fabrikant als bindend beschouwd wordt.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD
a) De eigendom van de door de verkoper geleverde goederen wordt door de verkoper uitdrukkelijk voorbehouden tot aan de volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente en ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de koper en de vervulling van alle verplichtingen uit de tussen contractanten gesloten overeenkomst. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, kan de klant de eigendom van deze geleverde goederen zonder voorafgaandelijke toestemming van de verkoper niet aan derden overdragen, noch deze goederen in pand geven of ze op enige wijze met zekerheden bezwaren. In geval dit verbod niet wordt nageleefd, is de verkoopprijs onmiddellijk opeisbaar. Tevens vallen deze goederen in geval van insolventie van de klant (faillissement, wet continuïteit ondernemingen, vereffening, collectieve schuldbemiddeling) buiten de boedel van de klant en wordt vanaf de insolventie van de klant de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwd.
b) De klant verbindt er zich toe om de verkoper onmiddellijk te verwittigen bij enige beslaglegging ter zijner laste op voormelde goederen eigendom van de verkoper.

13. ONTBINDING
De verkoper behoudt zich alleszins het recht voor de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en met ingang vanaf de datum van aangetekende kennisgeving als ontbonden te beschouwen wegens het zich voordoen van volgende niet limitatief opgesomde gevallen in hoofde van de klant: overlijden, ontzetting of definitieve hechtenis, faillissement, wet continuïteit ondernemingen, vereffening, stopzetting van handelsactiviteit, fusie, splitsing, inbeslagname van het gehele of gedeeltelijke vermogen, verzoeken tot uitstel van betaling of tot collectieve schuldbemiddeling. In voorkomend geval is de verkoper gerechtigd de niet door de klant betaalde doch reeds geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen, waarbij de reeds betaalde goederen eigendom blijven van de klant zonder dat de verkoper tot terugname kan verplicht worden.
14. HERROEPINGSRECHT I.K.V. VERKOOP OP AFSTAND (WEBSHOP)
De klant-consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Voor bepaalde producten geldt het herroepingsrecht niet. Het gaat dan om goederen en diensten die door hun aard niet teruggezonden kunnen worden. Herroeping wordt slechts geaccepteerd als de goederen ongebruikt en in originele onbeschadigde verpakking worden ontvangen door de verkoper. Producten die speciaal voor de klant-consument zijn besteld, of gepersonaliseerd zouden zijn, komen niet in aanmerking voor herroeping. De verpakkings- en verzendkosten van de retourzending vallen ten laste van de klant-consument. Ingeval van herroeping door de klant-consument vergoedt de verkoper alle van de klant-consument ontvangen betalingen binnen de 14 dagen na de dag waarop zij wordt geïnformeerd van de beslissing van de klant-consument om te verzaken op de wijze zoals hierboven vermeld, dit onder voorbehoud van ontvangst door de verkoper van de geretourneerde producten. Eventuele bijkomende kosten, wanneer de klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan door de verkoper aangeboden goedkoopste standaardlevering, zullen niet vergoed worden.

15. NIETIGHEID
De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van het geheel van de algemene voorwaarden met zich mee.

16. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
a) Met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen en in het kader van het klantenbeheer, zal de verkoper de persoonsgegevens van de koper verwerken. Het gaat hier onder meer om de verwerking van naam-, adres-, woonplaatsgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, en andere relevante informatie verbonden aan de overeenkomst die tussen partijen tot stand kwam.
b) De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor en ten behoeve van degene voor wie de toegang noodzakelijk is in de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden. De verkoper zal de persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, behalve aan bevoegde instanties als de wet daartoe verplicht of als het gaat om een door de verkoper ingeschakelde verwerker waarmee de verkoper in een overeenkomst heeft vastgelegd dat deze de persoonsgegevens voldoende zal beveiligen en uitsluitend onder instructies van de verkoper zal handelen.
c) De verkoper garandeert dat de verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en dat de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld. De verkoper neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen.
d) De koper wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft op grond van de wet bepaalde rechten, zoals bijvoorbeeld het recht op inzage, toegang, verbetering, aanvulling en afscherming van de persoonsgegevens die door de verkoper worden verzameld, bewaard en gebruikt. De koper kan te allen tijde en kosteloos overzicht ontvangen van de verwerkte persoonsgegevens. Bovendien kan in bepaalde gevallen bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens of kan om de wissing ervan verzocht worden. Indien toestemming werd verleend om persoonsgegevens te verzamelen, bewaren en gebruiken, kan deze op elk ogenblik weer ingetrokken worden.
e) De verkoper bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan de wettelijke vereiste termijn in functie van fiscale wetgeving.
f) Vragen over de wijze waarop de verkoper persoonsgegevens verwerkt, kunnen worden gesteld aan de verwerkingsverantwoordelijke, N.V./S.A. MD CENTER, via het e-mailadres privacy@q-outlet.be. Het verzoek wordt behandeld en beantwoord binnen de termijn van 30 dagen.
g) De koper wiens persoonsgegevens verwerkt worden heeft te allen tijden het recht om klacht in te dienen bij de privacy-commissie, dewelke gecontacteerd kan worden per e-mail op het volgende adres: commission@privacycommission.be.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
a) Op deze algemene voorwaarden, en de overeenkomst die daaruit voortvloeit, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
b) Elk geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die daaruit voortvloeit, wordt beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen afdeling Mechelen.